Městská knihovna Vrbno pod Pradědem
Drobečková navigace

Úvod > Služby knihovny > Knihovní řád, poplatky

Knihovní řád, poplatky

Výňatek z knihovního řádu KNIHOVNÍ ŘÁD

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.  

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným  opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven     práva používat  služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu    a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně    vedoucí knihovny.

Výpůjční řád

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.          

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů:

 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 2.  které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 4.  které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. U vybraných dokumentů  potvrdí uživatel výpůjčku svým podpisem na  výpůjčním tiskopise.
 3. Uživatel může ústně, písemně nebo elektronicky požádat o rezervaci dokumentu.

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až 2x, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li o dokument další uživatel.
 2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak  nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním  poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 6. Jestliže uživatel ani po opakovaném upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou  nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně  v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Poplatky

Registrační poplatky:

 • Dospělí (ostatní) 150 Kč
 • Studenti, učni, důchodci 100 Kč
 • Děti do 15 let 50 Kč
 • Senioři nad 70 let 50 Kč

Výpůjční služby:

 • Jednorázová výpůjčka 40 Kč
 • Meziknihovní výpůjční služba 80 Kč
 • Poplatek za nevyzvednutí rezervace 20 Kč

Sankční poplatky za překročení výpůjční lhůty:

 • Po 1 měsíci 10 Kč
 • Po 2 měsících 20 Kč
 • Po 3 měsících 30 Kč
 • Upomínka zaslaná poštou 50 Kč

Náhrada škody a další stanovené náhrady:

 • Ztráta členské legitimace 10 Kč
 • Poškození čárového kódu na knize 10 Kč
 • Ztráta knihovní jednotky (kniha, audiokniha, hudební CD, desková hra apod.) Pořizovací hodnota dané knihovní jednotky 
 • Poškození knihovní jednotky - Náhrada škody až do výše plné ceny knihovní jednotky
 • Poplatek za zpracování nového dokumentu 50 Kč
 • Částečné poškození knihy 50 % z ceny knihy

Reprografické služby:

 • Černobílý tisk (běžná strana A4) 5 Kč
 • Barevný tisk formátu A4 10 Kč
 • Barevný tisk fotografie A4 15 Kč
 • Černobílá kopie (běžná strana A3) 10 Kč
 • Digitalizace vlastních dokumentů 10 Kč/hod.
 • Laminování do formátu A4 15 Kč/ A4
 • Laminování do formátu A3 12 Kč/ A3

Přístup k informacím na Internetu:

 • zdarma

Balení učebnic, knih a pracovních sešitů:

 • Formát A5 5 kč/1 ks
 • Formát A4, atypický formát 10 Kč/1 ks