Městská knihovna Vrbno pod Pradědem

Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Služby knihovny > Knihovní řád, poplatky

Knihovní řád, poplatky

Výňatek z knihovního řádu

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.  

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným  opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven     práva používat  služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu    a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně    vedoucí knihovny.

Výpůjční řád

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.          

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s výjimkou dokumentů:

 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 2.  které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 4.  které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. U vybraných dokumentů  potvrdí uživatel výpůjčku svým podpisem na  výpůjčním tiskopise.
 3. Uživatel může ústně, písemně nebo elektronicky požádat o rezervaci dokumentu.

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až 2x, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li o dokument další uživatel.
 2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak  nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním  poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 6. Jestliže uživatel ani po opakovaném upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou  nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně  v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Poplatky

Registrační poplatky:

 • Dospělí 120 Kč
 • Studenti, učni, důchodci 80 Kč
 • Děti do 15 let 60 Kč
 • Držitelé ZTP, čtenáři nad 70 let 20 Kč

Registrační poplatek bude platit po dobu 1 roku, je možné jej uhradit ve 2 splátkách. (Po uplynutí 6 měsíců bude vyžadována úhrada 2. poloviny poplatku).

Rodinná registrace:

 • 1 dospělý + 1 dítě do 15 let 150 Kč
 • 1 dospělý + 2 děti do 15 let  170 Kč
  každé další dítě + 20 Kč
 • 1 dospělý + 1 student, učeň  170 Kč
  každý další student, učeň + 40 Kč                                         
 • 2 děti do 15 let z jedné rodiny         80 Kč
 • 2 studenti, učni z jedné rodiny       120 Kč
 • 1 dítě + 1 student, učeň                100 Kč
 • 1 dospělý + 1 do 15 let + 1 student  190 Kč

Poplatek musí být uhrazen jednorázově na jednom z oddělení. Každý z rodiny takto přihlášený získá svoji průkazku.

Zpoplatněné možnosti výpůjček:

 • Jednorázová výpůjčka 40 Kč
 • Meziknihovní výpůjční služba 70 Kč

Upomínky a pokuty:

 • 1. upomínka formou SMS 5 Kč
 • 2. upomínka 25 Kč
 • 3. upomínka 50 Kč
 • 4. upomínka 70 Kč
 • Doporučený dopis 120 Kč

Ztráty či poškození knih:

 • Ztráta členské legitimace 20 Kč
 • Poškození čárového kódu 20 Kč
 • Ztráta nebo poškození knihy cena knihy + 50 Kč
 • Částečné poškození knihy 25% z ceny knihy
 • Ztráta nebo poškození periodika     dvojnásobná cena /popř. rovnocenný náhrada/

Ostatní služby:

 • Použití PC 0,50 Kč/1 minuta                              

 Kopírování

 • 1 kopie A4 2 Kč
 • 1 kopie A3 3 Kč

Tisk

 • Černobílý tisk 2 Kč
 • Barevný tisk 5 až 10 Kč (dle množství použité barvy)
 • Barevný obrázek, foto 15 Kč

Poplatky za časopisy:

 • Sandra 1 Kč /1 pracovní den/
 • Anna, Burda  3 Kč / 1 pracovní den/

Balení učebnic, knih a pracovních sešitů

 • Formát A5 - 5 Kč/1 ks
 • Formát A4, atypický formát - 10 Kč/1 ks